XMAS HAT!
 Mobile Version Home Page
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
ώρα 14:08
Κατάλογος separetor
 

Όροι χρήσης

1. Γενικά

1.1. Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα www.stavrianos-dw.gr/ (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).

H Ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του οποίου παρέχονται προς πώληση ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και αξεσουάρ, ηλεκτρολογικό υλικό, εργαλεία και όργανα, ναυτιλιακά και λοιπά προϊόντα όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Κάτοχος της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΜΙΧ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΕ, η οποία εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Πελοπίδα αρ. 42, ΑΦΜ 091242923, ΔΟΥ Α’Περιστερίου, τηλ:2105780145 φαξ:2105711235 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: , (στο εξής αναφερόμενη ως «η εταιρεία»). Η εταιρεία μας συμμορφούμενη πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία έχει ήδη προβεί σε καταχώριση στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ : 749/12)

1.2. Η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο καθώς και η διενέργεια αγορών των προσφερόμενων προϊόντων (στο εξής αναφερόμενα «προϊόντα»), υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και η διενέργεια αγοραπωλησιών Προϊόντων, συνιστά εκ μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και τις Προϋποθέσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις κατά καιρούς ενημερώσεις και τροποποιήσεις τους οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για σύνολο των παρόντων όρων παρακαλείσθε να απέχετε από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή καθώς και τη διενέργεια αγοράς μέσω αυτής άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1.3. Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα:

Α) να τροποποιήσει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτή/επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης,
β) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας
γ) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και
δ) να περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί και εναλλάσσει τα προσφερόμενα προς πώληση προϊόντα και να παύει την πώληση προϊόντων συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

1.4. Η παρούσα Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν ελέγχει η εταιρεία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Η εταιρεία δεν σχετίζεται με τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες οι οποίες βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της. Συνεπώς η εταιρεία δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ : 749/12

2. Περιγραφή συναλλαγών

2.1. Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας διατίθενται προς πώληση σε εσάς προϊόντα τρίτων προμηθευτών/εισαγωγέων/αντιπροσώπων με τους οποίους η εταιρεία συνεργάζεται. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Επίσης ενδέχεται κάποιο προϊόν που πωλείται στην ιστοσελίδα να μην διατίθεται και στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές, τα DW DEALS και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την κρίση της.

2.2. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των προϊόντων και των κατ’ ιδίαν ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά διαθέτουν γίνεται με βάση τις δηλώσεις των κατασκευαστών ή εισαγωγέων. Το ίδιο ισχύει και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το κάθε προϊόν. Η εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών ούτε και για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Για τον σκοπό η Εταιρία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προιόντος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προμηθευτή.

3. Πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

α) Ορθή καταχώριση προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στην εταιρεία είναι πολύ σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν, εκτός των άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρείας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά. Η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού (λ.χ. για την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος ή για την παράδοση του προϊόντος στον μεταφορέα κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Υπογραμμίζεται ότι έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η εταιρεία μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς αυτά.

β) Εγγεγραμμένοι και μη εγγεγραμμένοι χρήστες

i) Με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήματος παραγγελίας προς την εταιρεία μας, ώστε να γίνεται μέλος αυτής. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα της εταιρείας παραμένουν στο σύστημα της εταιρεία μας. Ως εκ τούτου κατά την πρώτη σας αποστολή αιτήματος παραγγελίας επίσκεψη σας ζητείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό μαζί μας (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e mail, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου και φαξ). Άπαντα τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για την διενεργούμενη μεταξύ μας συναλλαγή και αποθηκεύονται και για μεταγενέστερες συναλλαγές προς διευκόλυνσή σας. Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η χρήση των δικών σας μοναδικών κωδικών ασφαλείας (username & password) τα οποία οφείλετε να διαφυλάσσετε και να διατηρείτε ασφαλή. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε το δικό σας λογαριασμό που σας παρέχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των στοιχείων του λογαριασμού σας, προβολής ιστορικού παλαιότερων αγορών σας και αλλαγής του κωδικού πρόσβασης (σας συστήνουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάζετε τον κωδικό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα). Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την Λήψη Ενημερωτικών Δελτίων και Προσφορών προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση για προσφορές και νέα προϊόντα. Τέλος έχετε την δυνατότητα να επιλέγετε να ενημερώνεστε σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε τοποθετήσει στη wishlist σας, όταν αυτά γίνουν ξανά διαθέσιμα προς αγορά (επισημαίνεται ότι τοποθέτηση προϊόντων στο wish list σας δεν δεσμεύει προϊόντα αυτά, ούτε υπόσχεται την διαθεσιμότητά τους. Εφόσον θελήσετε στο μέλλον να προχωρήσετε σε αγορά θα πρέπει να ελέγξετε ξανά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων).

ii)Έχετε τη δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού σας με την αποστολή σχετικού αιτήματος στο email : Προσοχή το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποσταλεί προς την εταιρεία μας από το email το οποίο έχετε δηλώσει και κατά την εγγραφή σας ως μέλος.

iii) Η ιστοσελίδα σας παρέχει τη δυνατότητα να προβείτε σε παραγγελία ως επισκέπτης (δηλαδή χωρίς να δημιουργήσετε δικό σας λογαριασμό χρήστη). Στη περίπτωση αυτή, η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται κατωτέρω, πλην όμως δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας.

γ) Έγγραφη συναίνεση

Με τη συμπλήρωση και την αποστολή της σχετικής φόρμας που περιλαμβάνει τα στοιχεία σας (είτε ως μέλος της ιστοσελίδας είτε ως επισκέπτης) παρέχετε ταυτόχρονα σε εμάς και την έγγραφη συναίνεσή σας για την χρησιμοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί το κινητό σας τηλέφωνο για την αποστολή μηνυμάτων (sms) προς ενημέρωσή σας για την πορεία της παραγγελίας σας μπορείτε να μας αποστείλετε ανά πάσα χρονική στιγμή σχετικό e-mail στο με το οποίο να αιτείστε την παύση της αποστολής των εν λόγω μηνυμάτων (sms) – opt out.

δ) Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντιμετωπίζεται από την εταιρεία μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από εσάς συλλέγονται από την εταιρεία μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την εταιρεία και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της εταιρείας είναι τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και απαραίτητα για τη παροχή των ως άνω υπηρεσιών από την εταιρεία μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο γ) ανωτέρω. Σας γνωρίζουμε ότι διατηρείτε το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997 καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την εταιρεία μας μόνον για το χρονικό διάστημα που είστε εγγεγραμμένος χρήστης της και διαγράφονται μόλις μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα διαγραφής με την επιφύλαξη διατήρησης αυτών στο back end system για σκοπούς φορολογικούς ή τιμολόγησης.

Η εταιρεία μας δεν ανακοινώνει σε κανένα τα προσωπικά σας δεδομένα. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: ι) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών σας και ιι) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (μεταφορά, αποθήκευση κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Το σύνολο πάντως των δεδομένων σας προστατεύονται και αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην εταιρεία μας διαχειρίζονται μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας που πληρεί όλα τα εχέγγυα και τις προσωπικές εγγυήσεις για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας μας υποχρεούται μην παραχωρεί σε τρίτους τους κωδικούς του και να τους αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας παρέχετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της εταιρείας μας.Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων / κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων.

4. Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας

4.1 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή διευκολύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

4.2. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να παραβιάζετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

4.3. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται από εσάς με πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη. Η σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας γίνεται υπό τους όρους των άρθρων 5.5. και 15 με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιρειών και παρόχων.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

5.1. Η ιστοσελίδα www.stavrianos-dw.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και στο περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ή/και των νομίμων κατόχων ή παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα.

5.2. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί από εσάς ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό για την ανάπτυξη ή διευκόλυνση οποιαδήποτε επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την εταιρεία.
Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της εταιρείας ή των σημάτων που ανήκουν στους παραγωγούς/προμηθευτές/κατασκευαστές/αντιπροσώπους των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η εταιρεία.

5.3. Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας: Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να απέχουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό, δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης. Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που η εταιρεία έχει προσπαθήσει να εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων της, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβή.

5.4. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

5.5. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα: Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η άδεια πρόσβασης που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, φωτογραφιών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

5.6. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα της εταιρείας μας. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

5.7. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της εταιρειας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η εταιρεία παύει να ισχύει.

6. Όροι και στάδια ολοκλήρωσης της πώλησης

6.1. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον καταναλωτή αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Α. Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που έχετε επιλέξει. Εφόσον προχωρήσετε στο στάδιο ολοκλήρωσης αγοράς, καλείστε να επιλέξετε το είδος του παραστατικού που επιθυμείτε να εκδοθεί (απόδειξη ή τιμολόγιο), τον τρόπο αποστολής και παράδοσης όπως αυτός αναλύεται ειδικότερα υπό στοιχείο 8 κατωτέρω καθώς και τον τρόπο πληρωμής όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω υπό στοιχείο 10 Εφόσον επιθυμείτε τα προϊόντα αυτά συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «επιβεβ. Παραγγελίας». Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Εφόσον επιβεβαιώσετε την παραγγελία συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η δέσμευση του συμφωνηθέντος τιμήματος υπό τους όρους του που ακολουθούν καθώς και υπό τους όρους του άρθρου 10 παρακάτω. Η Εταιρεία μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

Β. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι το μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας από την εταιρεία δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας ούτε σύναψη σύμβασης με την εταιρεία. Αντιθέτως η παραγγελία παραλαμβάνεται από την εταιρεία με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας και ορθότητας τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος. Υπογραμμίζουμε ότι το μήνυμα αυτό δεν αποτελεί αποδοχή της πρότασης για σύναψη αγοράς των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία που αποστείλατε.

Γ. Κατόπιν λαμβάνεται μήνυμα email αποδοχής της παραγγελίας σας και ενημέρωση για την διαθεσιμότητα αυτής.

Συγκεκριμένα μόλις διενεργηθεί ο έλεγχος διαθεσιμότητας των προϊόντων, λαμβάνετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την Εταιρεία. Το μήνυμα αυτό:

i) είτε σας ενημερώνει για τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντος και θέτει υπόψη σας την νέα πιθανή ημερομηνία άφιξης και κατόπιν σε συνεννόηση μαζί σας είτε ολοκληρώνεται η αγοραπωλησία σε μεταγενέστερο χρόνο (παραγγελία σε κατάσταση αναμονής) είτε η παραγγελία σας περνάει σε κατάσταση μη απάντησης ή ακύρωσης (κατόπιν δικής σας εντολής).

ii) σε περίπτωση μερικής διαθεσιμότητας η παραγγελία και πάλι ακολουθεί την διαδικασία που περιγράφεται στο ι) ανωτέρω.

iii) είτε επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα της παραγγελίας είναι διαθέσιμα και διευκρινίζει πότε το προϊόν θα είναι έτοιμο προς παράδοση απο εμας στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή πότε θα είναι έτοιμο προς παραλαβή από το κατάστημα (ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που έχετε επιλέξει).

Η αποστολή του ως άνω υπό iii) email αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και της εταιρείας συνάπτεται μόνον μόλις ο προμηθευτής αποστείλει το μήνυμα από την εταιρεία με το οποίο η εταιρεία αποδέχεται την προσφορά του.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την αποστολή από την Εταιρεία μας του e-mail που επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος για την εκτέλεση της παραγγελίας και στις περιπτώσεις που η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται με τραπεζική κατάθεση, το προϊόν δεσμεύεται από την Εταιρεία έως και δυο (2) ημέρες από την αποστολή από την εταιρεία του e–mail που επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα. Μετά το πέρας του προαναφερθέντος διαστήματος των 2 ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται. Σε περίπτωση που το ανωτέρω διάστημα των 2 ημερών παρέλθει χωρίς να έχετε προβεί σε τραπεζική κατάθεση, πριν προβείτε στην κατάθεση του τιμήματος της παραγγελίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για την εκ νέου επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω αποστολής e-mail στην διεύθυνση:

Δ. Στη συνέχεια, όταν θα περάσει η παραγγελία σας στο στάδιο της διεκπεραίωσης θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και ενδεχομένως μήνυμα sms που θα σας ενημερώνουν για την εξέλιξη της παραγγελίας (για παραγγελίες άνω των 10 ευρώ).

Προς τον σκοπό αυτό παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου) προκειμένου να λάβετε ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας. Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους Όρους του άρθρου 8 κατωτέρω.

6.2. Δεδομένου ότι η εταιρεία μας δεν κατασκευάζει η ίδια τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης και αποστολής των προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των κατασκευαστών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμο κάποιο προϊόν θα επιφέρει καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης και αποστολής από εμάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Για περαιτέρω πληροφορίες, διαβάστε το άρθρο 8 για τις διευθετήσεις Παράδοσης της εταιρείας μας.

6.3. Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στην ιστοσελίδα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην ιστοσελίδα μας. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 6.1 α) ανωτέρω.

6.4. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα (είτε από το κατάστημα είτε από την εταιρεία ταχυμεταφορών) ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

6.5. Μετάθεση κινδύνου
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την εταιρεία μας, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

6.6. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε εκκρεμότητα ή πρόβλημα κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώριση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας.

6.7. Η παραγγελία σας είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από την αποστολή της και μέχρι την επιβεβαίωση αυτής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1. Γ (iii) με την αποστολή ενός email στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Μετά την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.1. Δ δεν είναι εφικτή τροποποίηση- διόρθωση της παραγγελίας σας, αλλά μόνον η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπει ο νόμος ή η επιστροφή του προϊόντος λόγω τυχόν ελαττώματος.

6.8. Η σύμβαση θα συναφθεί μόνο στην ελληνική γλώσσα.

6.9. Η ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου «wishlist». Το εργαλείο αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε και να δημιουργήσετε αρχείο στο λογαριασμό σας με προϊόντα της αρεσκείας σας που δεν έχετε αγοράσει προς διευκόλυνση σας για τυχόν μελλοντικές αγορές και στο οποίο έχετε πρόσβαση μόνον εφόσον είστε μέλος μας.

7. Τιμές

7.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής, ταχυδρομείου κτλ. οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του επιλεχθέντος τρόπου αποστολής και αναγράφονται κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας, πριν την επιβεβαίωση της και πριν τη δέσμευση του καταναλωτή, ούτε κρατήσεις ή τυχόν παρακρατήσεις που προβλέπονται σε ειδικά για οργανισμούς, Αρχές, φορείς κλπ.

Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν και συνεπώς ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε τράπεζα (προμήθεια της τράπεζας του πελάτη ή/και προμήθεια της τράπεζας της εταιρείας κλπ) ή άλλες επιβαρύνσεις λόγω τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν επίσης και συνεπώς ο πελάτης θα πρέπει να επιβαρυνθεί με πρόσθετη δαπάνη όταν το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιείται από αυτόν είναι η αντικαταβολή. Το κόστος σε περίπτωση επιλογής της αντικαταβολής ανέρχεται σε 3.70 ευρώ με το φπα. Επίσης αν ζητηθεί απο τον πελάτη να γινει παραδοση - παραλαβή της παραγγελίας του το Σάββατο απο τις μεταφορικές εταιρίες courier και εφοσον αυτο ειναι εφικτό απο τις εταιρίες, υπάρχει επιπλέον χρέωση (απο τις courier), σε αυτη την περιπτωση ενημερώνουμε τον πελάτη μας για την επιπλεον χρέωση, ο οποιος την αποδέχεται με επιβεβαιωτικό e-mail ή φαχ για την αποστολή της.

7.2. Η εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης της ιστοσελίδας το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Για τον λόγο αυτό όπως προαναφέραμε η εταιρεία διατηρεί ρητή επιφύλαξη για τη σύναψη της σύμβασης μέχρι να διενεργήσει έλεγχο ορθότητας της τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος και να αποστείλει στον καταναλωτή το μήνυμα με το οποίο αποδέχεται την παραγγελία του.

7.3. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ, και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η τιμή στην οποία πωλείται το προϊόν μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι η τιμή με την ένδειξη «Στο WEB (με ΦΠΑ)» η οποία ενδέχεται να είναι μειωμένη σε σχέση με την έτερη αναγραφόμενη τιμή λόγω του μειωμένου λειτουργικού κόστους του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υπογραμμίζεται ότι η τιμή αυτή ισχύει μόνο για τις αγορές που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και όχι για τις αγορές που πραγματοποιούνται με την μετάβαση του αγοραστή στο φυσικό μας κατάστημα.

8. Διευθετήσεις παράδοσης


ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας

1. Η εταιρεία μας σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας πολλούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Κατά την αίτηση παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιόν τρόπο από τους αναφερόμενους ακολούθως επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Αναλόγως του τρόπου που θα επιλέξετε διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

8.1. Παραλαβή από το κατάστημα της εταιρείας: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημα της εταιρείας, ο χρόνος παραλαβής είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα (1-3 εργάσιμες ημέρες) άρχεται από την από την ημερομηνία αποστολής από την εταιρεία μας του ενημερωτικού e- mail με το οποίο σας γνωστοποιείται ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή. Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημά μας, δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη παραλαβής από τον πελάτη του προαναφερθέντος e- mail. Μετά την παρέλευση των 2  ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του ενημερωτικού μηνύματος, η παραγγελία ακυρώνεται και το προϊόν-ντα αποδεσμεύεται, σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι πληρωμένη δεν ισχύει η δέσμευση των 2 ημερών και παραμένει στο φυσικό μας κατάστημα.

8.2. Αποστολή προϊόντων σε εταιρεία ταχυμεταφορών - ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα μέσω αποστολής με εταιρεία ταχυμεταφορών της επιλογής σας από τη λίστα που σας διαθέτουμε (ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ ή ACS Courier ή Πρακτορείο Μεταφορών), η παράδοση των προϊόντων από την εταιρεία μας προς την εταιρεία ταχυμεταφορών θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος 1-3 εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια και από την παράδοση του προϊόντος από την εταιρεία μας στην εταιρεία ταχυμεταφορών, η αποστολή του προϊόντος θα δρομολογηθεί και το προϊόν θα αποσταλεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την καθε εταιρεία ταχυμεταφορών, αναλόγως την διεύθυνση αποστολής και παράδοσης και αναλόγως τις συνθήκες. Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, επιβάρυνση εξαρτάται από τον όγκο ή το βάρος της παραγγελίας (ανάλογα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο) και για το οποίο θα σας ενημερώσει το σύστημα αυτοματοποιημένα , ειτε με e-mail, είτε σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά, πριν την αποστολή της παραγγελία σας. Αναφορικά με τις δυσπρόσιτες περιοχές θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας με e-mail για να σας ενημερώσουμε αναφορικά με τυχόν επιπρόσθετο κόστος ή χρόνο παράδοσης. Σε περιοχές που δεν υπαρχει η δεν πηγαινει η courier porta-porta ταχυμεταφορές τα αναλαμβάνει το ταχυδρομειο οπου εκει ο χρόνος παραδοσης εξαρταται απο το καθε γραφειο ποτε θα εχει αποστολή - παραδοση στην αντιστοιχη διαδρομη - περιοχή. Επισημαίνεται ότι ο ορισμός των δυσπρόσιτων περιοχών γίνεται από τις ίδιες τις εταιρείες ταχυμεταφορών και ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό άνευ προηγούμενης δικής μας ενημέρωσης από αυτές. Επίσης το κόστος μεταφοράς καθορίζεται ελεύθερα από τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει (και ουτε τιθεται θεμα αποζημίωσης του πελατη για απώλεια κερδών, ή αλλη τυχόν ζημιά που υπέστη ο πελάτης) στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής του προϊόντος, ή καθυστέρηση παραδόσεως (απο τις ταχυμεταφορές στον πελάτη) εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε από την εταιρεία ταχυμεταφορών που επιλέξατε προς αποστολή της παραγγελίας σας κατά τα ανωτέρω.

8.3. Ειδικότερες διευθετήσεις παράδοσης σε περίπτωση αποστολής προϊόντων μέσω πρακτορείου μεταφορών:

Στην περίπτωση που επιλέξετε την αποστολή των προϊόντων μέσω πρακτορείου μεταφορών (εφόσον τούτο είναι εφικτό σύμφωνα με την διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει), απαιτείται η προηγούμενη ολοσχερής εξόφληση του τιμήματος των προϊόντων μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό της Εταιρείας. Η δαπάνη των εξόδων αποστολής σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων καθώς κάθε πρακτορείο διαθέτει δική του τιμολογιακή πολιτική που διαμορφώνεται κατά βάση από τον όγκο του δέματος ή/και τυχόν άλλες παραμέτρους που το εκάστοτε πρακτορείο ορίζει. Ο πελάτης υποχρεούται να επικοινωνεί με το πρακτορείο που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για τις ισχύουσες ειδικές ρυθμίσεις παραλαβής (π.χ. η παραλαβή δέματος θα γίνεται μόνο από την έδρα του κάθε πρακτορείου). Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη μεταφοράς από το Πρακτορείο των Αθηνών διαμέσου του οποίου θα γίνει η μεταφορά μέχρι το αντίστοιχο πρακτορείο της περιοχής που έχει επιλέξει ο πελάτης επιβαρύνει τον πελάτη. Οι διευθετήσεις πληρωμής σε σχέση με την μεταφορά από το πρακτορείο των Αθηνών μέχρι το πρακτορείο της περιοχής που έχει επιλέξει ο πελάτης γίνονται με το πρακτορείο, και για τον λόγο αυτό καλείστε να επικοινωνήσετε με αυτό εγκαίρως. Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων από το πρακτορείο μεταφορών.

8.3.1. Για παραγγελίες άνω των 300 ευρώ:

Ειδικότερα, στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε πρακτορείο μεταφορών για την παράδοση προϊόντων το τίμημα των οποίων είναι πάνω από 300 ευρώ, η μεταφορά τους από την Εταιρεία μας προς το αντίστοιχο πρακτορείο που ευρίσκεται εντός των Αθηνών διαμέσου του οποίου θα γίνει η αποστολή, θα γίνεται ΔΩΡΕΑΝ (χωρίς την χρέωση των 6 ευρώ) από τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της Εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα χρεώνεστε το κόστος μεταφοράς από το πρακτορείο που παραδόθηκαν τα προϊόντα από την Εταιρεία μας ευρισκόμενο όπως προαναφέρθηκε εντός των Αθηνών έως το αντίστοιχο πρακτορείο της περιοχής που έχετε επιλέξει βάσει της διεύθυνσης παράδοσης. Τα έξοδα μεταφορών από το πρακτορείο της περιοχής που ο πελάτης έχει επιλέξει μέχρι τα προϊόντα να έρθουν στην κατοχή του πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη.

8.3.2. Για παραγγελίες κάτω των 300 ευρώ:

Ειδικότερα, στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε πρακτορείο μεταφορών για την παράδοση προϊόντων το τίμημα των οποίων είναι κάτω από 300 ευρώ, επιβαρύνεστε εκτός από τα έξοδα μεταφοράς του πρακτορείου και με ποσό 6 ευρώ για τη μεταφορά των προϊόντων από την Εταιρεία προς το πρακτορείο εντός των Αθηνών δια μέσου του οποίου θα παραδοθούν τα προϊόντα στο πρακτορείο της περιοχής που έχετε επιλέξει. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για την επιβάρυνση αυτή όταν κατά την παραγγελία του επιλέξει Αποστολή με Πρακτορείο. Τα έξοδα μεταφορών από το πρακτορείο της περιοχής που ο πελάτης έχει επιλέξει μέχρι τα προϊόντα να έρθουν στην κατοχή του πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη.

8.3.3. Για παραγγελίες εκτός Ελλάδας όταν ο πελάτης επιλέξει Πρακτορείο μεταφορών, θα πρέπει να υποδείξει στην Εταιρεία σε πιο πρακτορείο των Αθηνών θα πρέπει να παραδοθούν τα προϊόντα ώστε διαμέσου του τελευταίου να μεταφερθούν τα προϊόντα στο πρακτορείο της περιοχής που έχει επιλέξει . Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει και ενημερωθεί ο ίδιος από το πρακτορείο μεταφορών για τις διευθετήσεις παράδοσης και πληρωμής. Τα έξοδα μεταφορών από το πρακτορείο της περιοχής που ο πελάτης έχει επιλέξει μέχρι τα προϊόντα να έρθουν στην κατοχή του πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει πρακτορείο μεταφορών γα την παράδοση των προϊόντων του, απαιτείται να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς το αντίτιμο της Παραγγελίας που έχει υποβάλλει στην Εταιρεία μας πριν την παράδοση της παραγγελίας στο Πρακτορείο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση/εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτης έχει προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, παραβίαση της συναφθείσας αγοραπωλησίας (όπως ενδεικτικά μη παραλαβή παραγγελίας από το κατάστημα, αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής του προϊόντος από τον ταχυμεταφορέα, αρνηση πληρωμής κλπ). Ιδίως στην τελευταία αυτή περίπτωση ενδέχεται να ισχύσουν ειδικοί όροι για την εκτέλεση της παραγγελίας σας όπως ενδεικτικά η υποχρέωση προπληρωμής του προϊόντος με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε λογαριασμό, ή προπληρωμή στο φυσικό μας κατάστημα, ενώ δεν θα είναι πλέον εφικτή η πληρωμή με αντικαταβολή.

9. Διαθεσιμότητα προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Όπως προαναφέρθηκε, η σύναψη της σύμβασης με τον αγοραστή τελεί υπό την ρητή επιφύλαξη του ελέγχου διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος από την εταιρεία ανεξαρτήτως της όποιας από τις κατωτέρω ενδείξεις εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Και τούτο διότι δεν υφίσταται άμεση σύνδεση του συστήματος παραγγελιών με τα αποθέματα της εταιρείας. Κατά την παρουσίαση του προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εμφανίζεται μια από τις ακόλουθες ενδείξεις διαθεσιμότητας:

1.«Διαθέσιμο»: το προϊόν εμφανίζεται διαθέσιμο για παραγγελία, η παραγγελία σας όμως παραλαμβάνεται πάντοτε με την ρητή επιφύλαξη από την μεριά μας περί ελέγχου της διαθεσιμότητας όπως αναλυτικώς περιγράφεται στο άρθρο 6.1. ανωτέρω.

2. «Ζητήστε διαθεσιμότητα»: Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο αλλά απαιτείται αποστολή email προς την εταιρεία μας, προκειμένου να λάβετε σχετική ενημέρωση. Η διεύθυνση αποστολής του σχετικού email από εσάς προς την Εταιρεία μας είναι . Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία σας αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το πότε το προϊόν θα είναι διαθέσιμο όταν έχει την σχετική ενημέρωση από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα καθώς και ενημέρωση σε σχέση με νέα τιμή αν αυτή έχει εν τω μεταξύ αλλάξει.

3.«Αναμένεται και δεν είναι διαθέσιμο και άφιξη την τάδε πιθανή»: Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία διαθέτει μόνο μια μη δεσμευτική ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας διαθεσιμότητας του προϊόντος. Η ένδειξη αυτή αποτυπώνει την ενημέρωση που έχει λάβει η εταιρεία από τρίτα πρόσωπα (εισαγωγείς, αντιπροσώπους, προμηθευτές) και υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία καθώς ο έλεγχος και η επιβεβαίωσή της βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου της εταιρείας. Σε περίπτωση που αποστείλετε αίτημα παραγγελίας τούτη θα μπει σε αναμονή. Η εταιρεία κατόπιν σας αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το πότε το προϊόν θα είναι διαθέσιμο όταν θα έχει την σχετική ενημέρωση από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα καθώς και ενημέρωση σε σχέση με νέα τιμή αν αυτή έχει εν τω μεταξύ αλλάξει Η ένδειξη πιθανής άφιξης δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως της πληροφόρησης που θα λάβει η εταιρεία από τα τρίτα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση μεταβολής της πιθανής ημερομηνίας άφιξης του προϊόντος, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το αίτημα παραγγελίας προς την εταιρεία με την αποστολή σχετικού e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : . Προκειμένου πάντως να ολοκληρωθεί η παραγγελία θα πρέπει να λάβουμε από εσάς απαντητικό email ότι επιθυμείτε εν τέλει να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

4.«Αναμένεται»: Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο αλλά αναμένεται και η εταιρεία δεν διαθέτει πληροφόρηση σχετικά με πιθανή ημερομηνία άφιξης του. Το σύστημα δεν επιτρέπει υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη σε αναμονή και κατόπιν ακολουθείτε η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου 3.

5.<<Περιορισμένη Διαθεσιμότητα>> Στην περίπτωση αυτή το προϊόν είναι οριακά διαθέσιμο ή δεν υπαρχει (δεν εχει γινει update απο το εμπορικο στο διαχειριστικό προγραμμα) αλλά απαιτείται αποστολή email προς την εταιρεία μας, προκειμένου να λάβετε σχετική ενημέρωση. Η διεύθυνση αποστολής του σχετικού email από εσάς προς την Εταιρεία μας είναι info@stavrianos-dw.gr. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία σας αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το πότε το προϊόν αν είναι διαθέσιμο

Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μια ορισμένη προθεσμία, η εταιρεία υπογραμμίζει στους πελάτες της ότι πρέπει να επικοινωνούν μαζί της στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά με την ημερομηνία αυτή έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση με προϊόντα που είτε δεν είναι διαθέσιμα είτε δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί από την εταιρεία ενημέρωση σε σχέση με την μελλοντική διαθεσιμότητα τους.

10. Διευθετήσεις πληρωμών

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΚΑΙ Η  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

10.1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε. Στο πλαίσιο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω, έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Ειδικότερες ρυθμίσεις ισχύουν στις περιπτώσεις παραγγελιών εκτός Ελλάδος και σε περίπτωση αποστολής της παραγγελίας μέσω πρακτορείου μεταφορών όπου και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.5 κατωτέρω:

α) μέσω πιστωτικής κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, σας γνωρίζουμε ότι για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, το ποσόν δεσμεύεται προσωρινά με την υποβολή εκ μέρους σας της παραγγελίας και αποδεσμεύεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σύμφωνα με το 6.1.Γ ανωτέρω.

β) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

 • ALPHA BANK 
 • Αριθμός Λογαριασμού :  347 00 2330 000469
 • IBAN : GR80 0140 3470 3470 0233 0000 469
 • Δικαιούχος : ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • Αριθμός Λογαριασμού : 69744006904
  IBAN: GR28 0110 6970 0000 6974 4006 904
 • Δικαιούχος :  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (WinBank)
 • Αριθμός Λογαριασμού : 5048 074926 071
 • IBAN : GR08 0172 0480 0050 4807 4926 071
 • Δικαιούχος : ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε

και αποστολή του καταθετηρίου στην εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .

εντός 2 ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, άλλως θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1. Γ ιιι) ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία σας παραδίνεται προς αποστολή μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της εταιρείας.

γ) Για Παραγγελίες μέχρι του ποσού των 100 Ευρώ και οταν Επιλέγετε Παραλαβή και Πληρωμή της Παραγγελίας σας από το φυσικό μας κατάστημα (ε'φοσον τα είδη είναι κινήσιμα, σε περίπτωση που δεν είναι θα επικοινωνούμε μαζί σας) η παραγγελία εκτελείται κανονικά, για ποσά πάνω απο 100 Ευρώ θα πρέπει προηγηθεί κατάθεση στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρίας μας είτε προπληρωμή στο Φυσικό μας Κατάστημα. Το Ιδιο θα ισχύει αν γίνουν στο ιδιο ονομα (ιδια στοιχεία χρήστη) και στην ιδια διεύθυνση παραγγελία-ες πάνω απο μία και μέχρι το ποσόν των 100 Ευρώ
Το ιδιο ισχύει και αν θα κάνετε παραγγελίες τμηματικές σε διαφορετικές ημέρες οι οποίες στο σύνολο τους υπερβαίνουν τα 100 ευρώ (εκτός αν κάποιες-α τις εχετε παραλάβει ) και οι παραγγελίες - α που είναι σε εκρεμμότητα να παραλάβετε δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Επίσης η παραγγελία που είναι για παραλαβή απο το φυσικό μας κατάστημα με αξία έως 100 ευρώ, (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) παραμένει και δεσμεύεται για εσάς (στο φυσικό κατάστημα) έως και 2 ημερολογιακές ημέρες απο την ενημέρωση σας μέσω e-mail οτι η παραγγελία σας είναι ετοιμη .

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα (2 ημερολογιακές ημέρες) άρχεται από την ημερομηνία αποστολής από την εταιρεία μας του ενημερωτικού e- mail με το οποίο σας γνωστοποιείται ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη παραλαβής από τον πελάτη του προαναφερθέντος e- mail. Μετά την παρέλευση των 2 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του ενημερωτικού μηνύματος,  η παραγγελία ακυρώνεται, το προϊόν αποδεσμεύεται.

Και η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα σε επόμενη παραγγελία του πελάτη που δεν παρέλαβε την προηγούμενη, να του ζητηθεί να εξοφληθεί ολο το ποσόν της παραγγελίας του

δ) αντικαταβολή (ισχύει για αγορές κάτω των 100 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 10. 4 κατωτέρω ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ (εως την πληρη εξομάλυνση της καταστασης που εχει δημιουργηθει λογω covid)

ε) για αγορές άνω των 100 ευρω  αποκλειστικά με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή με πιστωτική κάρτα.

10.2. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε λαμβάνονται μόνον από τους με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

10.3. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά,  ή στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται να έχετε γνωστοποιήσει με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση το γεγονός ότι εξουσιοδοτείται τρίτο πρόσωπο να παραλάβει την παραγγελία στο όνομα και για λογαριασμό σας γνωστοποιώντας στην Εταιρεία τα πλήρη στοιχεία του προς απόδειξη των οποίων υποχρεούται κατά την παραλαβή να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα.

Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση δέον εστί να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

Στην περίπτωση που εχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα και τρόπο παραλαβής από το φυσικό μας κατάστημα, ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά, ή αν θα παραλάβει κάποιος άλλος, να μας γνωστοποιήσετε με e-mail στο με τα πλήρη στοιχεία του και να εχει την ταυτότητα του.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

10.4. Σας γνωρίζουμε ότι για αγορές όπου το ποσό είναι άνω των 100 ευρω δεν είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή (ακόμη και αν η παραγγελία διαχωριστεί σε πολλές μικρότερες, ή σε διαφορετικές ημέρες αλλά στα ιδια στοιχεία , διεύθυνση, ονομα, e-mail κ.λπ).Το ιδιο ισχύει και σε τυχόν πρόσθετη παραγγελία-ες σε διαφορετικές ημέρες οι οποίες στο σύνολο τους υπερβαίνουν τα 100 ευρώ, εκτός αν κάποιες –α παραγγελία-ες τις εχετε παραλάβει και αυτές που είναι σε εκρεμμότητα δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που προβείτε σε τμηματικές παραγγελίες σε διαφορετικές ημέρες όταν το σύνολο των τμηματικών παραγγελιών υπερβαίνει τα 100 ευρώ (στην περίπτωση αυτή δεν συνυπολογίζονται οι παραγγελίες που έχουν παραληφθεί).

Υπογραμμίζεται η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε προϊόντα που η ίδια επιλέγει, να ζητά από τους πελάτες της να προβαίνουν σε προκαταβολή ποσοστού 40 % επί του συνολικού τιμήματος ή πλήρη εξόφληση του τιμήματος, προκειμένου να προβεί σε δέσμευση ή παράδοση της παραγγελίας προς αποστολή στις εταιρείες ταχυμεταφορών (check..). Το ανωτέρω ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου παράδοσης που θα επιλέξει ο πελάτης.

10. 5. Ειδικές διευθετήσεις πληρωμών:

Α) στην περίπτωση παραγγελιών εκτός Ελλάδος

Ειδικά για παραγγελίες προϊόντων για χώρες εκτός Ελλάδος αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι μόνο η εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

B) στην περίπτωση αποστολής της παραγγελίας μέσω πρακτορείου μεταφορών

Ειδικά για παραγγελίες προϊόντων όπου η αποστολή της παραγγελίας γίνεται μέσω πρακτορείου μεταφορών, απαιτείται η ολοσχερής εξόφληση του τιμήματος πριν από την παράδοση του προϊόντος από την Εταιρεία στο πρακτορείο μεταφορών. Στην περίπτωση αυτή, αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι αποκλειστικά η εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή μέσω πιστωτικής κάρτας.

10. 5. Ειδικές προσφορές DW DEALS .

Τα DWDEALS είναι ειδικές προσφορές που παρέχονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που ήδη αναφέρονται στο site μας με την ένδειξη "ΤΙΜΗ WEB". Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποσύρουμε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε προσφορά DW DEALS, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας των αποθεμάτων και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ή να αντικαταστήσουμε το προϊόν μιας προσφοράς με ένα παρόμοιο προϊόν από το απόθεμα, όπου αυτό είναι δυνατό. Εφόσον ένα προϊόν, είναι προϊόν DWDEAL, θα εμφανίζεται σε μια ευδιάκριτη περιοχή στο πάνω μέρος κάθε σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπλέον μέσα στον κατάλογο, σε κάθε προϊόν, θα υπάρχει μια ειδική σήμανση στην τιμή του που θα ενημερώνει τον χρήστη ότι αποτελεί προσφορά DWDEAL. Οι τιμές των προϊόντων DW DEALS ισχύουν μόνο για online – διαδικτυακές παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και εξοφλούνται ΜΟΝΟ μέσω πιστωτικής κάρτας.Υπογραμμίζεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται με την ένδειξη DW DEAL είναι διαθέσιμα μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και περιορισμένη ποσότητα (ήτοι για την ποσότητα που αναφέρεται). Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει το DW DEAL, η προσφορά παύει να ισχύει και το προϊόν επιστρέφει αυτόματα στην κανονική του τιμή. Επιπλέον, σε περίπτωση που τα καθορισμένα τεμάχια των προϊόντων DW DEALS εξαντληθούν νωρίτερα από αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η τιμή DW DEAL παύει να ισχύει άμεσα. Τέλος επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παραγγείλετε μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων από εκείνη που προβλέπεται σε προσφορά, τότε τα πρόσθετα προϊόντα θα χρεωθούν στην κανονική τιμή.

11. Υπαναχώρηση

11.1 Γενικά.
Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας:
- σε περίπτωση σύμβασης πώλησης: που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών,
- σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά: που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
- σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (δηλαδή την εταιρεία με την επωνυμία ΜΙΧ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΕ, η οποία εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Πελοπίδα αρ. 42, ΤΚ 12134, ΑΦΜ 091242923, ΔΟΥ Α’ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, τηλ: 210 5780145 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ) για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας http://www.stavrianos-dw.gr/ να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

11.2.Συνέπειες της υπαναχώρησης: Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς σε σχέση με το προϊόν που επιστρέφετε (τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Συμφωνείτε ρητώς ότι θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Προς τον σκοπό αυτό σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά την παράδοση του προϊόντος προκειμένου ο μεταφορέας που θα το παραλάβει να ελέγξει και να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς παραλαμβάνει.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από τμήμα της αρχικής παραγγελίας σας τα μεταφορικά που θα σας επιστρέψουμε θα είναι το ποσοστό της δαπάνης αποστολής του προϊόντος που αντιστοιχεί αναλογικά στον όγκο και στο βάρος των προϊόντων που τελικά επιστρέφετε.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Eσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών βάσει του τρόπου μεταφοράς που θα επιλέξετε κατά την κρίση σας και φέρετε τον κίνδυνο της παράδοσης του προϊοντος μέχρι την παράδοσή του στην διεύθυνση παράδοσής μας ΠΕΛΟΠΙΔΑ 42 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚ 12134

11.3. Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες καθώς και να φέρει μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές προϊόντων όταν η αρχική συσκευασία του ίδιου του προϊόντος έχει ανοιχθεί όπως όλως ενδεικτικά όταν περιλαμβάνει σακουλάκι (polybag) το οποίο έχει με οποιονδήποτε τρόπο ανοιχθεί κοπεί ή άλλη πλαστική συσκευασία κτλ.

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να κάνει δεκτό προϊόν που επιστρέφεται λόγω υπαναχώρησης όταν έχει ανοιχθεί η αρχική εργοστασιακή συσκευασία του. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων που αγοράσατε οφείλετε να τα χειρίζεστε και να τα εξετάζετε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα σας επιτρεπόταν να το πράξετε σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

Σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά

β) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση
γ) την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

δ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων (όπως για παράδειγμα καλώδια που κατόπιν αιτήματος του πελάτη έχουν κοπεί σε συγκεκριμένο μήκος καθιστώντας τα κατά τον τρόπο αυτό εξατομικευμένα)

12. Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

12.1 Η εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες που έχει περιγράψει ο κατασκευαστής και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (πλην της περίπτωσης υπαναχώρησης βλ. ανωτέρω άρθρο 11), επικοινωνήστε αμέσως με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2105780145 ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο . Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας και εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά εντός 2 μηνών από την παραλαβή του προϊόντος θα αποστείλει εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβει το προϊόν και εφόσον η εταιρεία ελέγξει ότι πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες, θα το διορθώσει ή θα σας το αντικαταστήσει με άλλο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης της εταιρείας μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εσείς πέραν του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

13. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και εγγυήσεις

i) Οι εγγυήσεις παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές των προϊόντων με δική τους ευθύνη.

Υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις παρεχόμενες από τους κατασκευαστές - εισαγωγείς εγγυήσεις, η Εταιρεία δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής

Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή / εισαγωγέα θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο με την ειδική σφραγίδα της Εταιρείας κατά την πώληση του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Όλως ενδεικτικά αναφέρουμε τους όρους εγγυήσεων (οι οποίοι μπορεί απο τις εταιρίες να εχουν τροποποιηθεί ή αλλάξει, γι αυτο να ενημερώνεστε απο την επίσημη σελίδα του κάθε εισαγωγέα / κατασκευαστή) ορισμένων εταιρειών οι οποίοι είναι διαθέσιμοι (πατήστε εδώ).

ii) Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραδώσετε κάποιο προϊόν στην εταιρεία μας με σκοπό να το μεταφέρουμε και να το παραδώσουμε εμείς στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα για επιδιόρθωση εντός του διαστήματος που καλύπτεται από την εγγύηση, αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η εταιρεία προβαίνει στη μεταφορά αυτή αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνσή σας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται προς τούτο, ενώ δύναται να αρνηθεί και την μεταφορά τυχόν προϊόντων προς επισκευή ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) εφόσον έχει ήδη λήξη ή επίκειται άμεσα η λήξη της εγγύησής τους.

iii) Η μεταφορά του προϊόντος στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα θα γίνεται επειτα απο αίτημα του πελάτη από την εταιρεία εντός εύλογου διαστήματος από την παράδοση του στην εταιρεία για λογαριασμό του πελάτη, με κίνδυνο και δαπάνες του πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να γίνει η μεταφορά του προϊόντος στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα σε συντομότερο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω τυχόν επικείμενης παρέλευσης του διαστήματος εγγύησης), ο πελάτης υποχρεούται να παραδώσει ο ίδιος το προϊόν στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα για επισκευή. Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη ελέγχου του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης ώστε να αποφευχθεί υπάρχει υπέρβαση αυτού με την παράδοση του προϊόντος από την εταιρεία στον κατασκευαστή εντός του προαναφερθέντος διαστήματος που η εταιρεία χωρίς να υποχρεούται θα παραδώσει στον κατασκευαστή. Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν υποχρεούται και δεν ελέγχει το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας αρνηθούν να επισκευάσουν ή αντικαταστήσουν το προϊόν, ή σε περίπτωση που η επισκευή του προϊόντος δεν είναι προσήκουσα και έγκαιρη. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύηση αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

14. Αποποίηση ευθύνης

14.1. Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, η εταιρεία αποκλείει ρητά δια της παρούσας οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιουδήποτε υλικού αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα μας, από τα προϊόντα της ιστοσελίδας μας ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως.

14.2. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

14.3. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας της εταιρείας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

15. Σύνδεση στην παρούσα Ιστοσελίδα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας είναι να ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς όταν δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

16. Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων, εικόνων ατόμων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών

Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

17. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την εταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλειας της εταιρείας, η εταιρεία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την βαριά αμέλεια ή τον δόλο της εταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης της ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

18. Τροποποίηση

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας.

19. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο. 

20. Παραίτηση

20.1 Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η εταιρεία είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη.

20.2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος περιγραφή από τους κατασκευαστές και αφορούν τα προϊόντα που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και δεν αναλάβουμε περαιτέρω δράση, θα διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.

21. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα, Ευρώπη.

22.Ολόκληρη η σύμβαση

22.1 Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύει συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία.

22.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

22.3 Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

 separetor
 separetor Πίσω separetor
Είσοδος Χρηστών separetor

Καλωσήλθες Επισκέπτη!Καλάθι αγορών separetor
Άδειο καλάθι
Σύγκριση Προϊόντων separetor
Δεν υπάρχουν προϊόν(τα) για σύγκριση
Wishlist separetor
0 προϊόντα
Find us on Facebook!
Stavrianos-DW official Facebook Fun page ›
Κατασκευαστές separetor
Πληροφορίες separetor
Who's Online separetor
Υπάρχουν 174 επισκέπτες online.